ព័ត៍មានក្នុងស្រុក
ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃធុរកិច្ចអន្តរជាតិ
  • អាចទូទាត់បានប្រទេស និងតំបន់

  • ផលិតផលប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត មាននៅក្នុង ប្រទេស និងតំបន់

  • លានកាតដែលដែលចេញនៅក្រៅប្រទេស

  • + ពាណិជ្ជករមាននៅទូទាំងពិភពលោក

ការផ្តល់ជូននិងអត្ថប្រយោជន៍
ពត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន